servicios_sociales_covid_19

Ajudes davant emergència social i sanitària Covid19

Amb la finalitat de fer costat a les famílies en situació de risc, agreujada per la situació d'emergència actual, l'Ajuntament de Tous, a través del seu Departament de Serveis Socials, concedeix unes ajudes d'emergència per a facilitar la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes d'emergència han sigut estructurades de la següent forma:

- Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI).

- Prestacions per a garantir el dret bàsic d'alimentació de xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat.

Per a accedir a aquestes ajudes s'han definit els següents criteris:

- Estar empadronat o residir en el municipi de Tous.

- Podran accedir a aquestes ajudes d'emergència les persones que no tinguen cap mena d'ingrés o que els ingressos totals de la unitat de convivència no superen el Iprem mensual (548,60 euros).

El procediment per a sol·licitar aquesta ajuda serà:

- Hauran de trucar al telèfon 962449101 (de 9 a 14 hores) i sol·licitar cita amb el treballador social municipal.

- Com més prompte millor el treballador social municipal li atendrà telefònicament.

També poden comunicar les situacions abans esmentades al correu electrònic: serveis_socials@manra.org

Departament de Serveis Socials,

Ajuntament de Tous.

 
caValencià